Liên Hệ Với Các Chi Nhánh Hội (Bailliages)

image
image

The Chaîne des Rôtisseurs được quản lý bởi các Chi nhánh Hội Quốc tế (Bailliages) cấp Quốc gia, cấp Tỉnh (Bang) và cấp Địa phương. Chi nhánh Hội cấp Quốc gia ám chỉ một Quốc gia. Chi nhánh Hội cấp Tỉnh (Bang) biểu thị một vùng thuộc Quốc gia đó và Chi nhánh Hội cấp Địa phương ám chỉ một thành phố hay một thị trấn thuộc Quốc gia hay Tỉnh (Bang) đó. Các Chi nhánh Hội được quản lý dưới sự điều hành của một Chủ tịch, trong the Chaîne được gọi là 'Bailli Délégué' (Đại Sứ).

 

List of our National Bailliages, Baillis Délégués and their contact details.

National Office
M. Rajesh TANEJA
Bailli Délégué
M. Phuong PHAN
Argentier
M. Piers Nicolas CHANDLER
Conseiller Culinaire
M. Brian LINDFIELD
Conseiller Gastronomique
M. Jonathan DINH
Chargé de Missions
Ms. Linh Thu HA
Chargée de Missions